Πολιτική Απορρήτου & Cookies

Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επισκεπτών ιστοσελίδας

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγικό Κείμενο

2. Σχετικά με εμάς

3. Ορισμοί

4. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πηγή συλλογής, κατηγορίες δεδομένων, σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας)

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

6. Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

7. Πόσο διατηρούμε τα δεδομένα σας

8. Η ασφάλεια των δεδομένων σας

9. Τα Δικαιώματα σας βάσει ΓΚΠΔ και πώς να τα ασκήσετε

10. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

11. Ειδικότερες δηλώσεις

12. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

1. Εισαγωγικό Κείμενο

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ωρολογά Κυριακή Thesferry» (εφεξής η εταιρεία ή η Thesferry), που εδρεύει εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 037727269, Δ.Ο.Υ. Α. Θεσσαλονίκης, σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να ενημερώσει τον επισκέπτη της παρούσας ιστοθέσης αλλά και κάθε πιθανό υποκείμενο των δεδομένων για το τι μέτρα λαμβάνει η Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και για τη συμμόρφωσή της με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.) καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») αλλά και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων («ΕΣΠΔ»).

2. Σχετικά με εμάς

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αποκλειστικά στο χώρο της ακτοπλοϊας. Από το 2014 το γραφείο μας δραστηριοποιείται κυρίως σε πρακτορεύσεις φορτηγών πλοίων, εξυπηρετώντας κυρίως το μεταφορικό έργο από και προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και η συνεργασία πρακτόρευσης των δύο φορτηγών πλοίων της εταιρείας ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ ΝΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά προϊόντων, πρώτων υλών και οχημάτων από και προς τα νησιά μας.

Από το 2018 μέχρι σήμερα εκπροσωπούμε και την ακτοπλοϊκή εταιρεία SEAJETS ξεκινώντας αρχικά με την πρακτόρευση του F/B AQUA BLUE,  και στη συνέχεια (2021) με την πρακτόρευση του SuperRunner Jet, ενός υπερσύγχρονου ταχύπλοου πλοίου, για την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς τις Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος).

3. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, αναφέρονται και υιοθετούνται οι εξής ορισμοί, με γνώμονα την αποτύπωση αυτών στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων:

«Πολιτική»: το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών της παρούσης Πολιτικής Απορρήτου και Ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής «Υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Για τους σκοπούς της παρούσης, «Υποκείμενα των δεδομένων» αποτελούν οι επισκέπτες της παρούσας ιστοθέσης.
«Εταιρεία», «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: με τον όρο «Εταιρεία» ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» νοείται το νομικό πρόσωπο «Ωρολογά Κυριακή Thesferry» που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοθέσης.
«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
«Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της Εταιρείας.
«αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
«τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει ο ορίσει η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος φέρει τη θέση και τα καθήκοντα που ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

4. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πηγή συλλογής, κατηγορίες δεδομένων, σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας)

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας, μέσω της παρούσης Ιστοθέσης, μόνο όταν εσείς μας τα παρέχετε και κατ’ αίτησή σας, στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, για την πληροφόρησή σας, για την μεταξύ μας επικοινωνία, για την ταυτοποίησής σας και την κράτηση των εισιτηρίων σας.

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στην Ιστοθέση της Εταιρείας μας αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και δεδομένα σύνδεσης, για λόγους βελτιστοποίησης και διασφάλισης της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων, ως έχουμε έννομο συμφέρον.

Κατά την ως άνω επεξεργασία δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά τα δεδομένα αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για την λειτουργία της Ιστοθέσης και τη βελτιστοποίηση και διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.

Σε καμία περίπτωση η Thesferry δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που παρέχετε για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που μπορεί να σας επηρεάσουν.

Ειδικότερα, στον Πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε μέσω της Ιστοθέσης μας, για τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας, ανά επεξεργασία:

Επεξεργασία 

Κατηγορίες δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Σκοπός επεξεργασίας

Νομική βάση επεξεργασίας

Είσοδος στον ιστότοπό μας

α) διεύθυνση IP
β) ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
γ) γεωγραφική τοποθεσία πρόσβασης
δ) περιηγητής
ε) λειτουργικό σύστημα

Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος

α) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο διάθεσης του ιστοτόπου μας στο ευρύ κοινό και παροχής υπηρεσιών προς αυτό

Διαχείριση των ταξιδιωτικών σας κρατήσεων μέσω του ιστοτόπου μας και παροχή των υπηρεσιών μας

α) Ονοματεπώνυμο επιβάτη
β) Προορισμός
γ) Ημερομηνία & ώρα αναχώρησης/ άφιξης
δ) Αριθμός Πινακίδας Οχήματος (αν υπάρχει)

Διαχείριση των κρατήσεών σας και την εξυπηρέτησή σας ως πελατών ατομικά ή ομαδικά

α) η μεταξύ μας συμβατική σχέση
β) η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
γ) έννομη υποχρέωση

Επικοινωνία μαζί σας και διαχείριση της σχέσης μας με εσάς

α) Ονοματεπώνυμο
β) Τηλέφωνο
γ) ή email

Επιβεβαίωση των κρατήσεών σας και των πληρωμών σας, για την ενημέρωση αναφορικά με το δρομολόγιό σας

α) η μεταξύ μας συμβατική σχέση
β) η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
γ) έννομη υποχρέωση

Συλλογή πληροφοριών σχετικών με αιτήματα αντικατάστασης εισιτηρίων ή επιστροφής χρημάτων

α) Στοιχεία κράτησης
β) Αίτημα επιβάτη

Διαχείριση και Ικανοποίηση των αιτημάτων σας

α) η μεταξύ μας συμβατική σχέση
β) η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
γ) έννομη υποχρέωση
δ) έννομο συμφέρον

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Για την ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών μας ή τις ανάγκες της επιχείρησης μας ή για την επαρκή και αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να κοινολογήσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή τη συμβατική μας σχέση και μόνο όταν νομιμοποιούμαστε να το πράξουμε. Σε κάθε περίπτωση, κοινολογούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των αντίστοιχων σκοπών και εξασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Ενδεικτικά, μπορούμε να κοινολογήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών:

1) Δημόσιοι φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. Λιμενικές Αρχές, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).
2) Ρυθμιστικές αρχές με σκοπό είτε την αναφορά οποιασδήποτε υπόνοιας παραβίασης του εφαρμοστέου δικαίου είτε την άσκηση / υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.
3) Δικηγόροι, ελεγκτές, λογιστές και άλλοι εξωτερικοί επαγγελματικοί σύμβουλοι της Εταιρείας μας.
4) Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος για σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο εκπαιδευμένοι, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης με την Εταιρεία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο, δεσμευόμενοι από απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Η Thesferry σεβόμενη την ιδιωτικότητα των επισκεπτών της ιστοθέσης της δεν διαβιβάζει περαιτέρω σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει από την ιστοθέση της εάν αυτό δεν είναι αναγκαίο. Ενδέχεται να διαβιβάσει/γνωστοποιήσει κάποια από αυτά σε τρίτα νομικά πρόσωπα, στα οποία έχει αναθέσει μερικώς ή ολικώς τη για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (Εκτελούντες την Επεξεργασία), για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως επί παραδείγματι α) την υποστήριξη της παρούσας ιστοσελίδας και β) τη διαχείριση της κράτησης των εισιτηρίων σας με τους οποίους έχει διασφαλίσει την σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΓΚΠΔ) επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32).

6. Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

Η Εταιρεία μας δε διαβιβάζει καταρχήν τα δεδομένα προσωπικών χαρακτήρα των Συνεργατών της σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας (βάσει Απόφασης Επάρκειας ή πιστοποίησης Privacy Shield). Οιαδήποτε διαβίβαση ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, οι Συνεργάτες θα ενημερώνονται σχετικώς.

7. Πόσο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο σε σχέση με το νόμιμο σκοπό επεξεργασίας. Η διατήρηση συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

1) Να εκπληρώσουμε θεσμικές ή άλλες ρυθμιστικές απαιτήσεις
2) Να αποδείξουμε γεγονότα/συμφωνίες σε περίπτωση αντιπαράθεσης
3) Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών μας αναγκών
4) Να αποθηκεύσουμε ανωνυμοποιημένα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και στη συνέχεια δεν χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς θα αναθεωρούνται τακτικά και ενδέχεται να διαγραφούν. Κατά τον τερματισμό της επιχειρηματικής μας σχέσης μας, η Thesferry μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών. Μπορούμε να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για περισσότερο από πέντε (5) χρόνια εάν αυτό είναι απαραίτητο για νομικούς, νομοθετικούς ή τεχνικούς λόγους. Η εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της Πολιτικής Διατήρησης που διαθέτει, ειδικότερα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, για όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και των επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων.

Σε περίπτωση συμβατικών σχέσεων, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, εκτός εάν προβλέπεται περαιτέρω αποθήκευση από το νόμο.

Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζουμε ως μέγιστο χρονικό διάστημα τα είκοσι (20) έτη διατήρησης (Γενικό Καταστατικό Περιορισμού των απαιτήσεων), με την πιθανότητα να παραταθεί αυτή η περίοδος σε περίπτωση οιασδήποτε διεκδίκησης ή εκκρεμούς δικαστικής διαφοράς ή ένδειξης ελέγχου από μια δημόσια αρχή. Αφού περάσει η παραπάνω χρονική περίοδος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγραφούν με ασφαλή τρόπο και σε μη ανακτήσιμη μορφή.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας ενόψει συγκεκριμένης επεξεργασίας και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση για αυτήν, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στη Thesferry μέσω συμπλήρωσης του εντύπου άσκησης δικαιωμάτων ή με άλλο μέσο, δίχως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.

8. Η ασφάλεια των δεδομένων σας

Τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές απορρήτου μας και εφαρμόζουμε εύλογα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση, κακή χρήση και οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας. Διασφαλίζουμε πάντοτε ότι οι αποκλειστικοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τηρουμένων των ρητρών εμπιστευτικότητας, σχετικά με την ανάγκη να γνωρίζουν τη βάση και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των αντίστοιχων σκοπών.

Η Thesferry δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση και προστασία των προσωπικών και εμπιστευτικών πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε από την καταστροφή, απώλεια, πρόσβαση, μεταβολή και κοινολόγηση των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Επειδή το Διαδίκτυο είναι ένα ανοικτό σύστημα, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που η Thesferry θα εφαρμόσει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μας διαβιβάζονται μέσω του Διαδικτύου – οποιαδήποτε τέτοια διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που μας κοινολογείτε αποστέλλονται με ασφάλεια.

Η Thesferry καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαθέτει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για τη διατήρηση της τεχνικής και φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 και τις αρχές του ΓΚΠΔ (π.χ. πολιτικές ασφαλείας για την διασφάλιση της πληροφοριακής υποδομής, διαβαθμισμένη πρόσβαση, κρυπτογράφηση εφαρμογών κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον προαναφερθέντα ιστότοπο, η Εταιρεία μας εφαρμόζει το πρωτόκολλο TLS 1.3 (Transport Layer Security) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου ενισχύεται η ασφάλεια κατά την μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο.

Η Thesferry δεσμεύεται επίσης να κρατά το προσωπικό της ενημερωμένο για τις απαιτήσεις της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το προσωπικό μας γνωρίζει ότι ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.

9. Τα Δικαιώματά σας βάσει ΓΚΠΔ και πώς να τα ασκήσετε

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων (ΕΕ 679/2016), ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1) Δικαίωμα ενημέρωσης, ανακοίνωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Ενημέρωση).

2) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Η Εταιρεία θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος.

3) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).

4) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).

5) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).

6) Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. (άρ. 20 ΓΚΠΔ).

7) Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (άρθρο 21) και ειδικότερα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (άρθρο 22).

8) Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ) οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

9) Δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

10. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theferry.gr ή με επιστολή στo γραφείo της εταιρείας μας, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε (Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων). Τα σχετικά αιτήματά σας θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρείας να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας. Τα ως άνω δικαιώματα θα εξετασθούν με τη συμπλήρωση και αποστολή του σχετικού εντύπου άσκησης δικαιωμάτων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και υπό τις ρητές οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό. Η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός ενός μήνα από την ημερομηνία επίκλησης / άσκησης του κατά περίπτωση δικαιώματος εκ μέρους σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός μήνα από την υποβολή του.

11. Ειδικότερες δηλώσεις

1) Δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

2) Δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

3) Δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

4) Δηλώνει ότι η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί/επικαιροποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. O επισκέπτης θα ενημερώνετε για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στην ιστοσελίδα θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα πολιτική.

12. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Γραφείο: Εντός Λιμένα Θεσσαλονίκης, Αποθήκη 7

Τηλεφωνικό Κέντρο:+30 2310524544 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@theferry.gr

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή)
Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600

Fax: +30 2106475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Website: www.dpa.gr

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Η εταιρεία μας έχει επίσης ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) για να συμβουλεύει και να ενημερώνει το προσωπικό της, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τον ΓΚΠΔ και να είναι το σημείο επαφής με την αρμόδια εποπτική Αρχή και με τα Υποκείμενα των δεδομένων. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Thesferry επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας:
info@thesferry.gr

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: Ιούνιους 2022

Πολιτική Cookies

1. Γενικές πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που δημιουργούνται από την παρούσα ιστοσελίδα ή άλλες πηγές (όπως το Google και το YouTube) κατά τη σύνδεση σε αυτή και κατά τη χρήση της και τα οποία αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών προς εσάς.

Η ιστοσελίδα της thesferry.gr έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και αποθήκευσης cookies, καθώς και άλλες συναφείς τεχνολογίες στον υπολογιστή σας, με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργικότητάς της, της διευκόλυνσης της πλοήγησης σας εντός αυτής και της ενίσχυσης της εμπειρίας σας κατά τη χρήση της. Τα cookies ενδέχεται να περιέχουν μετα-δεδομένα, τεχνικές πληροφορίες και τεχνικές προτιμήσεις, καθώς και τη διεύθυνση IP σας. Τα cookies θα παραμείνουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται από την λειτουργία τους.

2. Τύποι και σκοποί Cookies

Στο site www.thesferry.gr, υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι αυτών των αρχείων κειμένου:

1) Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο και λήγουν με το κλείσιμο του browser.
2) Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου μας και επιταχύνουν την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους βάσει προηγούμενων δραστηριοτήτων τους ώστε να μην απαιτείται η διαδικασία επανάληψης σύνδεσης ή εισαγωγής ρυθμίσεων. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή για διάστημα ενός μήνα
3) Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές του seajets.gr να βελτιώνουν το περιεχόμενο του site ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη.
4) Cookies Διαφήμισης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.


Πιο συγκεκριμένα, εκτός των URL και των διευθύνσεων δικτύου (ΙΡ) των επισκεπτών μας, τα cookies μπορεί να συγκεντρώνουν την ημερομηνία και την ώρα του συνόλου των επισκέψεών σας στον Ιστότοπό μας. Μπορούμε επίσης να εντοπίσουμε τις σελίδες του Ιστότοπού μας που έχουν επισκεφθεί οι χρήστες ή τους όρους αναζήτησης που εισήχθησαν στον Ιστότοπό μας από τον επισκέπτη αυτόν. Τούτο μας βοηθά να παρακολουθούμε τον αριθμό των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας και μας επιτρέπει να εκτιμούμε τις περιοχές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες μας.

Χρησιμοποιούμε μία υπηρεσία εντοπισμού τρίτων, η οποία χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για τον εντοπισμό των μη-προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας συνολικά. Αυτές οι πληροφορίες αναλύονται περιοδικά και χρησιμοποιούνται για να αποκτήσουμε μια ευρύτερη εικόνα των τρόπων χρήσης στην ιστοσελίδα μας. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τη χρήση των cookies με τους διαφημιστές μας και/ή τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, προκειμένου να κάνουμε τον Ιστότοπό μας όσο το δυνατό περισσότερο φιλικό προς το χρήστη.

Ορισμένοι από τους επιχειρηματικούς εταίρους μας (για παράδειγμα, πάροχοι περιεχομένου) χρησιμοποιούν cookies στην ιστοσελίδα μας. Δεν έχουμε οιαδήποτε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά τα cookies. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καλύπτει τη χρήση των cookies μόνο από την ELPEN και δεν καλύπτει τη χρήση των cookies από οιουσδήποτε εξωτερικούς παρόχους περιεχομενου.

3. Μη αποδοχή cookies

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση cookies:

Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el

Mozilla:

https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookiesparakoloy8hsh-protimhsewn

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν αποδέχεστε τη χρήση cookies, μπορείτε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώστε να μην αποθηκεύει cookies ή/και να διαγράψετε τα cookies της ιστοσελίδας.

Για πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη λειτουργία Βοήθεια (Help) στον browser σας ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org, η οποία παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση των cookies σε ιστοσελίδες.